Muzej Slavonije, Trg Sv. Trojstva 6, 31000 Osijek, OIB: 45589739612 (dalje u tekstu Muzej), javna je ustanova u kulturi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Muzej obavlja muzejsku djelatnost. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih aktivnosti/projekata/programa/i dr. Muzej prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte.

 

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Muzej je voditelj zbirki i obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (engl. GDPR). Kao voditelj zbirki i obrade osobnih podataka Muzej određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektroničkom obliku.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Muzej je u skladu s propisima imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka s kojim možete kontaktirati vezano za sva pitanja sa stvaranjem zbirki, obradom, čuvanjem i uništavanjem Vaših osobnih podataka ili ostvarivanjem prava vezanih za zaštitu osobnih podataka. Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka u Muzeju Slavonije jest barbara.duric@mso.hr ili +385 (0)31 250 731.

Odluka – službenik za zaštitu osobnih podataka

 

KOJU VRSTU OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

 

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti aktivnosti/projektu/programu/i dr. u kojem Muzej sudjeluje kao nositelj ili kao jedan od sudionika aktivnosti/projekta/programa/i dr. Ponajprije se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom aktivnosti/projekta/programa/i dr., provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje, dopustiti uvid i/ili korištenje građe Muzeja itd.

Vaši osnovni osobni podaci koji prikupljamo jesu ime i prezime, adresa, kontakt podaci, OIB. Za realizaciju pojedine aktivnosti Muzej traži, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa, i Vaše podatke o: datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke u kojoj je otvoren Vaš račun, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu i sl.

Obrazac – dopuna ili promjena osobnih podataka

Popis osobnih podataka koje prikupljamo u svrhu:

UGOVORI

– ime i prezime

– adresa

– kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-adresa)

– OIB

– broj otvorenog računa u banci i naziv banke u kojoj je račun otvoren

– obveznik II. mirovinskog stupa: da/ne

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

– ime i prezime

– prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena

– datum rođenja

– adresa

– kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-adresa)

– OIB

– podaci o stručnom radu i usavršavanju

– elektronički ispis radnog staža (HZMO)

– dokaz o stečenom obrazovanju

– dokaz o položenom stručnom ispitu

 

RAČUNI

– ime i prezime

– adresa

– kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-adresa)

– OIB

– Broj računa i banka u kojoj je račun otvoren

 

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA U ORGANIZACIJI MUZEJA

– ime i prezime

– adresa

– kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-adresa)

 

ZA POSTUPANJE VEZANO NA TEMELJU UPITA/ZAHTJEVA/i dr.:

– ime i prezime

– adresa

– kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-adresa)

– OIB

 

Dodatno: ovisno o specifičnosti i svrsi postavljenog upita/zahtjeva/i dr. (vidi nabrojene kategorije u toč. 3.).

 

KAKO ĆEMO PRIKUPLJATI, OBRAĐIVATI I KORISTITI VAŠE OSOBNE PODATKE?

 

Vaše osobne podatke prikupljamo putem prijave na natječaje (radni odnosi) kao dio natječajne dokumentacije, upitom (najčešće putem e-maila za potrebe sastavljanja i realizacije prava i obveza iz ugovora, putem formulara koji su objavljeni za pojedine aktivnosti/programe i/ili projekte (npr. pristup muzejskoj, knjižničnoj i drugoj građi i sl.). Obrađujemo ih i njima se koristimo isključivo u svrhu za koju ih prikupljamo te kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa.

Na temelju relevantnih zakonskih propisa za određene razloge dodatno ćemo tražiti Vašu izričitu privolu. Osobne podatke obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanog s Muzejom, tj. radi izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanog uz ostvarenje muzejske djelatnosti.

Razlozi zbog kojih Vaše osobne obrađujemo:

– zbog Vašeg sudjelovanja u aktivnostima/projektu ili u programu u kojem Muzej sudjeluje, tj. zbog sklapanja i ispunjenja ugovora kojim preuzimate određene obveze kao sudionik (polaznik) aktivnosti/projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja muzejske djelatnosti

– zbog ispunjenja zakonskih obveza koje proizlaze iz Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili druge zakonske obveze.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa su:

– reguliranje Vašeg statusa kao polaznika radionice, projekta i/ili programa u kojem sudjelujete.

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:

– potrebe marketinga i odnosa s javnošću u smislu obavješćivanja o izložbama, aktivnostima, projektima, programima i dr. Privolu koju nam ustupite za tu svrhu možete u svakom trenutku povući te ćemo bez odgađanja obustaviti obradu podataka za tu svrhu.

 

TKO ĆE IMATI PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

 

Muzej jamči da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju ste dali privolu, a na temelju obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni (natječaji za prijam u radni odnos ili na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama). Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Muzej isključivo na temelju zakonskih i podzakonskih akata Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama samo ako su takvi podaci nužni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i dr., tj. svrhe za koju ste ustupili privolu za korištenje osobnih podataka. Vaše osobne podatke Muzej prosljeđuje, osim navedenim, ako je to nužno, poslovnim partnerima koji sudjeluju u realizaciji određenog zajedničkog projekta. Poslovni partneri obrađuju ustupljene podatke isključivo prema uputama Muzeja. Obveza Muzeja jest obavijestiti Vas da će Vaši podaci biti proslijeđeni poslovnim partnerima/sudionicima na projektu.

 

GDJE ĆE SE MOJI PODACI OBRAĐIVATI?

 

Ovisno o projektu, odnosno o programu unutar Europske unije Vaše osobne podatke obrađivat će izvršitelji obrade koji su navedeni pod 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama, zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikomu tko za to nema ovlaštenje Muzeja.

 

KOJA PRAVA IMAM U ODNOSU NA SVOJE OSOBNE PODATKE?

 

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo na:

– informacije o obradi osobnih podataka

– povlačenje privole u bilo koje vrijeme putem obrasca Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka

– ispravak ili dopunu osobnih podataka putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka kako bi uvijek bili točni

– brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za navedene svrhe

– podnošenje pritužbe Muzeju putem obrasca Pritužba GDPR i nadležnom državnom tijelu

– pravo na prigovor nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE?

 

Vaše podatke čuvamo tijekom vremena koje je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih prikupljamo i obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka jest upravo svrha prikupljanja, trajanje projekta, programa i dr. ili točno određena odredba zakonskog i/ili podzakonskog akta koja obvezuje voditelja zbirke da određene podatke čuva određeno vrijeme.

 

INFORMACIJE I PODNOŠENJE PRITUŽBE U VEZI S KORIŠTENJEM VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

 

Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nam se javiti telefonom, elektroničkom poštom ili poštom kako slijedi:

– telefonom na broj +385 (0)31 250 731 (Barbara Đurić)

– elektroničkom poštom na adresu barbara.duric@mso.hr

– pisanim putem na adresu Trg Sv. Trojstva 6, 31000 Osijek, Hrvatska, EU

 

KOLIKO ČESTO AŽURIRAMO OVE INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA?

 

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovito, a najnovija verzija uvijek je dostupna na našim stranicama www.mso.hr. Ako se dogode važnije promjene koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

 

POVLAČENJE PRIVOLE

 

U svakom trenutku imate pravo povući privolu putem obrasca Povlačenje privole (GDPR) danu Muzeju za korištenje osobnih podataka ako je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostvarena. Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza proizašlih iz potpisivanja ugovora između Muzeja i stranke, prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za prijam na radno mjesto ili stručnog osposobljavanja za rad, prije završetka radionice i/ili aktivnosti) ima za posljedicu nemogućnost provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za navedene svrhe.

Obrazac – povlačenje privole (preuzmi ovdje)

 

Skip to content