Uvjeti i način ostvarivanja uvida u knjižničnu građu Muzeja Slavonije utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima, Zakonom o knjižnicama, Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, Statutom Muzeja Slavonije i internim Pravilnikom o radu knjižnice Muzeja Slavonije.

Raspoloživa knjižnična građa dostupna je korisnicima samo u prostoru Knjižnice, pri čemu su korisnici dužni prethodno ispuniti Obrazac 1. Pristup knjižničnoj građi. Korisnici ne mogu posuđivati knjižničnu građu izvan Knjižnice.

Podnošenje Obrasca 1.  obvezno je za svakog korisnika. Podaci o korištenoj građi i korisnicima su tajni te se djelatnici Knjižnice njima koriste samo za potrebe kontaktiranja korisnika i evidencije broja korisnika. Obrazac je potrebno čitko i jasno ispuniti te dostaviti u Muzej.

Obrazac 1. moguće je ispuniti u radno vrijeme Knjižnice Muzeja Slavonije na Trgu Ivana Pavla II. br. 1, u radno vrijeme Knjižnice na Trgu Sv. Trojstva 6 ili u suvenirnici Muzeja Slavonije na Trgu Sv. Trojstva 6. Obrazac je moguće ispuniti i putem mrežne stranice Muzeja Slavonije www.mso.hr te je tako ispunjen obrazac potrebno poslati na službeni e-mail Muzeja mso@mso.hr.

Za potrebe znanstvenih i istraživačkih radova knjižničnu građu tijekom pregledavanja i istraživanja dopušteno je samostalno fotografirati.

Dnevno je moguće dobiti na korištenje najviše pet (5) svezaka monografskih publikacija te šest (6) uveza novina. Sva digitalizirana građa upotrebljava se isključivo u digitalnom obliku.

Za sve ostale potrebe korištenja knjižnične građe (umnožavanje, raspačavanje, javno prikazivanje i korištenje fotografija, pisane, tiskane i dokumentacijske građe Muzeja Slavonije u knjigama, brošurama, časopisima, novinama, reprodukcija na koricama, ovitku ili naslovnoj stranici na plakatima, razglednicama i kalendarima…) potrebno je ispuniti Obrazac 2. Zahtjev za korištenje knjižnične građe Muzeja Slavonije.

Obrazac  2. Zahtjev za korištenje knjižnične građe Muzeja Slavonije odobrava isključivo ravnatelj Muzeja te se za tu vrstu zahtjeva primjenjuju odredbe Cjenika Muzeja Slavonije.

Obrazac 1. Pristup knjižničnoj građi

Obrazac 2. Zahtjev za korištenje knjižnične građe Muzeja Slavonije

Pravilnik o radu knjižnice Muzeja Slavonije

 

 

Skip to content