UVOD

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Muzeja Slavonije (dalje u tekstu: Muzej) da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Muzej.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Muzej upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Muzeju, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i način podnošenja zahtjeva  detaljno je objašnjen niže u tekstu.

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku ili putem telefona, o tome će se sastaviti službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Muzej omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu naznačiti način dobivanja informacije.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred Muzejom.

Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Muzej može ograničiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

ROKOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Muzej je podnositelju usmenog ili pismenog zahtjeva obvezan omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, Muzej će odbaciti zahtjev rješenjem.

Ako Muzej ne posjeduje informaciju, ne raspolaže njome ili je ne nadzire, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupit će isti tijelu javne vlasti koje posjeduje informaciju, raspolaže njome ili je nadzire, o čemu će se obavijestiti podnositelja. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana računajući od dana kada je Muzej trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

 • ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja,
 • ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
 • ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
 • ako je dužan provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

O produženju roka Muzej će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Za eventualne žalbe na rješenje Muzeja nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama. Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.


Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

 • pisanim putem na adresu: Muzej Slavonije, Trg Sv. Trojstva 6, 31000 Osijek
 • elektroničkom poštom na adresu mso@mso.hr
 • telefonom na broj: +385 31 250 731 (Barbara Đurić)
 • telefaksom na broj: +385 31 250 741

Obrazac za zahtjev za pristup informacijama
* Obrazac je potrebno skinuti na vlastito računalo i otvoriti ga u jednom od .pdf preglednika (Adobe Acrobat Reader DC, Foxit Reader, Nitro PDF Reader …). Potrebno je popuniti zadana polja te sačuvati dokument. Dokument možete poslati u elektroničkom obliku na adresu mso@mso.hr ili ga možete ispisati te poslati na adresu Muzej Slavonije, Trg Sv. Trojstva 6, 31000 Osijek ili ga dostaviti osobno u Muzej Slavonije.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (12.05.2016.)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Slavonije