Prijavi posjet knižnici

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1916)

Car i kralj Karlo IV. (I.) i carica i kraljica Cita. U Osijeku 1917. <Uredio R. F. Magjer. U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara, 1917. „Prosvjeta" društvo za naobrazbu pučanstva žup. virovitičke, te kr. i si. grada Osijeka. Sveščić XX.)

8° 4 nepag.+62 str., sa si. (M S O)

Izišla i druga naklada s malom razlikom u opremi.

NAPEDBENIK za pobiranje

(1916)

Naredbenik za pobiranje općinske daće na brašno u si. i kr. gradu Osijeku. U Osijeku, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare), 1917.

8° 8 str. + l 1. (MSO)

Naslov nad tekstom.

OBRAZLOŽENJE

(1916)

Obrazloženje k osnovi proračuna si. i kr. grada Osijeka za godinu 1918. (Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare u Osijeku) [1917].

4° 40 str.+21. (MSO)

PRAVILA mirovinskog zavoda

(1916)

Pravila mirovinskog zavoda za najmeštenike Hrvatske zemaljske banke d. d. u Osijeku. (Tiskara Drag. Laubnera naslj. A. Rott, 1917).

8° 27 str. (M S O)

Pravila odobrena 1917.

PREDRADNJE za aprovizaciju

(1916)

Kr. županijska oblast u Osijeku. Predradnje za aprovizaciju općina te rekviziciju žitka u godini 1917.—1918. Osijek, Knjižara Armin Klein, 1917.

8° 15 str. (M S O)

(1916)

Proračun općine slob. i kr. grada Osijeka za godinu 1918. Poglavlje A) Gradsko domaće gospodarstvo. Poglavlje B) Zaklade. (Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1917.)

4° 96 str. (M S O)

Datirano 1917.

RAČUNARSKI izvještaj „Drava"

(1916)

Računarski izvještaj ,,Drava" Dioničarsko društvo za proizvodnju žigica Osijek. Poslovna godina 1916. <Osijek, Tiskom Drag. Laub-nera naslj., 1917).

4° 7 str. nepag. <M S O)

Omotni naslov.

RAZMJERA

(1916)

Osiečka štedionica. Essegger Sparkassa. 49. Razmjera, račun gubi­taka i dobitaka za godinu 1916. — Bilanz, Verlust- und Gewinn-Conto vom Jahre 1916. <U Osijeku, Tiskom Julija Pfeiffera, 1917).

4° 16 str. nepag. (M S O)

ŽIVANOVIĆ, Aleksandar

(1916)

Nauka o bogosluženju pravoslavne crkve ili Pravoslavna liturgika za učenike srednjih škola. Sastavio: Protoprezviter Aleksandar Ži-vanović profesor na kr. srednjim školama u Osijeku. Drugo izdanje. Osijek, Štampa Drag. Laubnera nasljednik, 1917.

8° 4 nepag.-f-110 str. ćir. (MSO)

BARBARIĆ, Mladen

(1918)

Kod žalosne gospe. (Drama u 5 slika) po tradicijskim motivima iz vukovarske prošlosti. Napisao: O. Mladen Barbarić. Osijek, Tiskom Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica Osijek, 1918.

8° 23 str. (M S O)

BARBARIĆ, Mladen

(1918)

Lijepim Dunovom. Crtice s puta višega ženskoga liceja u Osijeku. Napisao: Mladen Barbarić. Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1918. (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku)

8° 21 str. (M S O)

(1918)

S iste žice. O. Mladen Barbarić. U Osijeku <XIX. izvanredno izda­nje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku. Tisak Hrvatskog štam­parskog zavoda d. d. Podružnica Osijek), 1918.

8° 73 str. (M S O)

CEPELTĆ, Milko

(1918)

Spašavajmo narodno naše tkivo i vezivo. <Preštampano iz almanaha i kalendara „Jeka od Osijeka" za god. 1918. Izdanje Kluba hrvat­skih književnika u Osijeku) [Osijek, 1918.]

4° 22 str. (M S O)

CREPIĆ, Josip

(1918)

Rusvaj i druge pripovijesti. Josip Crepić (Aurel) Osijek, (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika. Tisak Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku), 1918.

8° 84 str. + l 1. (M S O)

DLUSTUŠ, Ljuboje

(1918)

Slava Petru Preradoviću 1818.—1918. Prigodom proslave stogodišnje obljetnice rodjenja pjesnikova. Napisao: Ljuboje Dlustuš .Osijek, (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika. Preštampano iz „Hrvatske obrane" ... u korist bosansko-hercegovačke siročadi. Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare) [1918].

8° 33 str. (M S O)

DRAGOLIĆ, Martin

(1918)

Povjesne priče iz prošlosti županije virovitičke i slob. i kr. grada Osijeka. Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1918. (I. svješčić)

8° 28 str. (M S O)

GALOVAG, M. Josip

(1918)

M. J. Galovac: Banka naroda SHS (državna banka). Vrlo aktuelno! Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1918.

8° 15 str. (M S O)

(1918)

Godišnjak. Gospodarski kalendar za prostu godinu 1918. Izdaje Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga u Osijeku. U ime upravnog odbora uredio Gjorgje Mu&čević gospo­darski ravnatelj. Sa slikama. XXXIII. godište. Osijek, Tiskom A. Rott-a.

8° 154 str.+4 1. (M S O)

GODIŠNJI izvještaj Hrvatske

(1918)

Godišnji izvještaj Hrvatske zemaljske banke d. d.u Osijeku za vri­jeme od 1. siječnja do 31. prosinca 1917. (Osijek, Hrvatski Štampar­ski zavod d. d. Podružnica Osijek, 1918.)

4° 25 str. nepag. (M S O)

GRADNJA osječkog gorskog

(1918)

Kr. županijska oblast. Predmet: Gradnja osječkog gorskog vodovoda iz Papuka. Odluka. Osijek, 1918.

4° 14 str. (M S O)

Naslov nad tekstom, bez oznake tiskare.