Prijavi posjet knižnici

ŠTEFANOVIĆ, Stjepan

(1916)

Moj otac u boju! Spjevao Stjepan Štefanović god. 1916. Tisak i naklada: Frankova tiskara u Osijeku, [1916].

8° 16 str. (M S O)

Omotni naslov. Godina prema oglasu u „Hrvatskoj obrani" od 26. II. 1916.

TURK, Dragan

(1916)

Tropine iz bundevskih koštica (uljene pogače) kao glavna krijepka hrana u razumnom stočarstvu. Praktičan naputak stočaru gledom na ratom nastale nove odnošaje u proizvodnji, potrošnji i prometu zrnate hrane na velikom i malom gospodarstvu. Napisao: Diplom. agr. Dragan Turk, ispitani učitelj gospodarstva za ratarnice . . . Osijek, Izdano troškom Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva k. s. z. u Osijeku 1916. <Tisak Dragutina Laubnera u Osijeku.)

8° 42 str. (M S O)

TURK, Dragan

(1916)

Uređenje gospodarstva u ratnoj godini 1916. S obzirom na postojeće proizvodne odnošaje i zahtjeve, koje ratno stanje stavlja na gospo­darstvo napisao: Dipl. agr. Dragan Turk ispitani učitelj gospodarstva . . . Osijek, Tiskom I. hrv. dioničke tiskare, 1916.

8° 31 str. (M S O)

ŽIVANOVIĆ, Aleksandar

(1916)

Biblijska povjesnica za prvi razred osnovnih škola. Prema nastavnim osnovama . . . sastavio Protoprezviter Aleksandar Živanović. U Osijeku, Štamparija Dragutina Laubnera, 1916.

8° 18 str. + l 1. ćir. (M S O)

ŽIVANOVIĆ, Aleksandar

(1916)

Biblijska povjesnica za treći i četvrti razred osnovnih škola. Prema nastavnim osnovama . . . sastavio Protoprezviter Aleksandar Živa­nović. U Osijeku, Štamparija Dragutina Laubnera, 1916.

8° 73 str. + 11. ćir. (MSO)

ARANY, Denes

(1916)

Parökiäröl a löveszärokba. Irta: Arany Denes. A tiszta jövedelem a „Kalvineum" celjaira fordittatik. Osijek, A „Szlavöniai Magyar Ujsäg" kiadasa, 1917.

8° 144 str. (M S O)

BARBARIĆ, Mladen

(1916)

Crtice iz prošlosti Šarengrada. Napisao o. Mladen Barbarić. (Izvan­redno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku. Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare), 1917.

8° 80 str.+4 1. (M S O)

BISCHOF, Thomas

(1916)

Gebet- und Gesangbuch zusammengestellt nach dem örtlichen Gebrauch von Thomas Bischof und Jakob Friedrich in Kešinci. 1. Auflage. Osijek, Druck von Karl Laubner Nachfolger Anton Rott, 1917.

16° 149 str. (M S O)

CEPELIĆ, Milko

(1916)

Kuća u kojoj je Franjo Marković spjevao „Kohana i Vlastu". Milko Cepelić. Preštampano iz ,,Hrvatske obrane", Osijek broj 31 od 9. lipnja 1917. Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1917

8° 8 str. (M S O)

Omotni naslov.

CEPELIĆ, Milko

(1916)

Sijmo opet lan i konoplju. Napisao: Milko Cepelić. U Osijeku. Prva hrvatska dionička tiskara, 1917. („Prosvjeta" društvo za naob­razbu pučanstva žup. virovitičke, te si. i kr. grada Osijeka. Sveščić XXI)

8° 43 str. (M S O)

GEBET zu Jesus

(1916)

Gebet zu Jesus, Maria und Josef. Gedruckt im Kriegsjahr 1917 zu Osijek (Slavonien). [Tisak J. Pfeiffera]

8° 4 str. nepag. sa sl (M S O)

Tiskara utvrđena usporedbom.

GERSTNER, Ferdo

(1916)

Mali katehizam po Deharbu. Sastavio Ferdo Gerstner župnik. U Osijeku, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1917.

8° 44 str. (MS O)

(1916)

Godišnjak. Gospodarski kalendar za prostu godinu 1917. izdaje Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga u Osijeku. U ime upravnog odbora uredio Gjorgje Muačević. Sa slikama. XXXII. godište. U Osijeku, Tiskom Julija Pfeiffera.

8° 131 str.+oglasi (M S O)

ISKAZ poslovanja

(1916)

Štedno i predujamno društvo I. opće činovničke zadruge Austro­ugarske monarhije u Osijeku. 45. Iskaz poslovanja „Štednog i predu jamnog društva I. opće činovničke zadruge Austro-ugarske monarhije u Osijeku za godinu 1916. <U Osijeku, Prva hrvatska dio­nička tiskara, 1917>.

4° 10 str. nepag. (M S O)

Omotni naslov.

IZVJEŠTAJ Realne gimnazije

(1916)

Izvještaj kr. Realne gimnazije i s njom spojene kr. Trgovačke aka­demije u Osijeku za školsku godinu 1916.—1917. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1917.

8° 93 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ Učiteljske škole

(1916)

Izvještaj o kralj. Učiteljskoj školi i s njom spojenoj vježbaonici u Osijeku koncem školske godine 1916./17. Izvješćuje ravnatelj. Osijek, Tiskara Antuna Lechnera, <1917>.

8° 92 str. (MjSO)

IZVJEŠTAJ Velike gimnazije

(1916)

Izvještaj kr. Velike gimnazije u Osijeku za školsku godinu 1916/ 1917. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1917.

8° 84 str. (MSO).

KOYDL, Stjepan

(1916)

Oidium (plijesan) u vinogradima. Napisao: Stjepan Koydl Požega. Posebni otisak iz „Godišnjaka" gospodarskog kalendara 1917. Osijek, Tisak Drag. Laubnera nasljednik Antun Rott.

8° 8 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1916)

Rudolfo Franjin Magjer: Moj put. Komisionalna naklada knjižare Radoslava BaČića u Osijeku <Tisak i klišeji Kraljevske zemaljske tiskare u Zagrebu, 1917.)

16° 31 str. + 2 1. (M S O)

(1916)

U spomen Franje Josipa I. 18. VIII. 1830.-21. XI. 1916. Osijek 1917. <Uredio R. F. Magjer. Osijek, Prva hrvatska dionička tis­kara, 1917. „Prosvjeta" društvo za naobrazbu pučanstva žup. viro­vitičke, te si. i kr. grada Osijeka. Sveščić XV>.

8° 83 str. + l 1., sa si. (M S O)