Prijavi posjet knižnici

RECHENSCHAFTSBERICHT der „Drava"

(1915)

Rechenschafts-Bericht der „Drava" Zündwaren-Fabrik Aktien-Gesellschaft, Osijek-Essek. für das Geschäftsjahr 1914. Essek, Druck von Karl Laubner, [1915.]

4° 7 str. nepag. (M S O)

Omotni naslov.

(1915)

Gospodarski radni uredi, njihova zadaća, organizacija i rukovodstvo u državnoj upravi. Napisao: prof. Aug. Vichodil. Izdano troškom Hrv. slav. gospodarskog društva k. s. z. u Osijeku. Prilog k „Gospo­daru" br. 4. g. 1915. U Osijeku, Tiskom Julija Pfeiffera, 1915.

8° 15 str. (M S O)

Omotni naslov.

(1915)

Dnevne molitve za vrijeme rata. Njemački sastavio: Josip Weeber u Monakovu. Na hrvatski preveo: Jedan svećenik djakovačke bisku­pije. Osijek, Nakladom čč. Sestara sv. Vinka P. <Tiskom Julija Pfeiffera u Osijeku), 1915.

8° 29 str. (M S O)

(1915)

Biblijska povjesnica za prvi razred osnovnih škola. Prema nastav­nim osnovama . . . sastavio Protoprezviter Aleksandar Živanović, profesor na kr. srednjim školama u Osijeku. U Osijeku, Štamparija Dragutina Laubnera, 1915.

8° 18 str. + l 1. ćir. (M S O)

(1916)

Nitvodilica u poštansko-štedioničkoj službi s osobitim obzirom na nadzor službe posredujućih ureda. Napisao Geza Baross minist, savjetnik . . . Na hrvatski preveo Nikola Joszifović kr. ug. pošt. savjetnik.. . Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1916.

8° 95 str.+2 1. (M S O)

(1916)

Crkvena pjesmarica. Priredio Josip Böhm ravh. učitelj. U Osijeku. Tisak i naklada knjižare Ljudevita Szeklera, [1916].

16° 327+/1/ str.+ 61. (MSO)

Godina prema objavi u „Hrvatskoj obrani" od 5. XII. 1916.

(1916)

Rat s Italijom god. 1916. Spjevao Gefr. Antun Bubenik, 14. komp. 78. pješ. pukovnije. Izdaje Frankova tiskara u Osijeku, [1916].

8° 8 str. (M S O)

Omotni naslov.

(1916)

Msgr. Milko Cepelić: Dvije tri o gljivama okolice Djakova i Osijeka. Osijek, (Izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku. Preštam-pano iz „Hrvatske obrane". Prva hrvatska dionička tiskaia), 1916.

8° 33 str. (M S O)

(1916)

Msgr. Milko Cepelić: Dvije tri o gljivima okolice Djakova i Osijeka. Preštampano iz „Hrvatske obrane". U Osijeku, Prva hrvatska dio­nička tiskara, 1916. „Prosvjeta" društvo za naobrazbu pučanstva žup. virovitičke, te si. i kr. grada Osijeka. Sveščić XII.

8° 31 str. (M S O)

(1916)

Pisma sa ratišta i Slavonsko ratno kolo. Spjevao Pero Dupor, desetnik 78. pješačke pukovnije u Osijeku. (Frankova tiskara, 1916.)

8° 16 str. (M S O)

Omotni naslov.

GODIŠNJAK

(1916)

Godišnjak. Gospodarski kalendar za prestupnu godinu 1916. Izdaje Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga u Osijeku. U ime upravnog odbora uredio Gjorgje Muačević. Sa slikama. XXXI. godište. U Osijeku, Tiskom Julija Pfeiffera u Osi­jeku.

8° 129 str.-{-oglasi (M S O)

GODIŠNJI izvještaj šegrtskih

(1916)

Godišnji izvještaj šegrtskih škola slob. i kr. grada Osijeka 1915.— 1916. Osijek, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1916.

8° 50 str. (M S O)

(1916)

Godišnji izvještaj Više djevojačke škole i s njom spojenih stručnih tečajeva, ter nižih pučkih dječačkih i djevojačkih škola slobodnoga i kraljevskoga grada Osijeka koncem školske godine 1914./1915. i 1915./16. Osijek, Tiskom Dragutina Laubnera, 1916.

8° 151 str. (M S O)

GORKI, Maksim

(1916)

Maksim Gorki. Djeca sunca. Drama u 4 čina. U Osijeku (Naklada R. Bačić — Osijek) Tiskom Dragutina Laubnera naslj., 1916.

8° 120 str. (M S O)

ISKAZ poslovanja

(1916)

Štedno i predujamno društvo I. opće činovničke zadruge Austro­ugarske monarhije u Osijeku. 44. Iskaz poslovanja Štednog i predu-jamnog društva I. opće činovničke zadruge Austro-ugarske monar­hije u Osijeku za godinu 1915. U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara, 1916.

4° 10 str. nepag. (M S O)

Omotni naslov.

IVANOVIĆ, Mate

(1916)

Ratne pjesme iz bojeva u Galiciji god. 1914/15 i 16. Složio Mate Ivanović, gefr. 78. pješačke pukovnije, rodom iz Kupine u Slavoniji. Izdaje Frankova tiskara. [Osijek, 1916.]

8° 11 str. (M S O)

Godina prema sadržaju. Omotni naslov.

IZBORNA listina

(1916)

Izborna listina izbornika L, II.. i III. izborničtva za izbor gradskog zastupstva slob. i kr. grada Osijeka 1916.

8° 77 str. + l 1. (M S O)

Bez oznake tiskare.

IZLOŽBA hrvatskih umjetnika

(1916)

Izložba hrvatskih umjetnika u Osijeku 1916. (Hrvatski umjetnici u korist nemoćnika junaka Hrvata. Zagreb, Tisak Dioničke tiskare).

8° 25 str.+ 16 reprodukcija (M S O)

IZVJEŠĆE upravnoga odbora

(1916)

Izvješće upravnoga odbora županije virovitičke i kr. podžupana iste županije o uredovnom djelovanju pomenutoga odbora, kr. županijske oblasti u Osijeku te područnih joj kr. kotarskih oblasti za vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 1915. Podneseno u jesenjskoj skupštini županije virovitičke godine 1916. U Osijeku, Knjigo- i kamenotiskara Julija Pfeiffera, 1916.

4° 129 str.+2 1. (M S O)

(1916)

Izvještaj kr. Realne gimnazije i s njom spojene kr. Trgovačke akade­mije u Osijeku za školsku godinu 1915.—1916. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1916.

8° 175 str. (M S O)